Skip directly to content

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty a dodavatele

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele
dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci
údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

(1) Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost K.O. Poradenství, s.r.o.
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Lubomír Kmoch MBA
Tel.: +420 737 188 886
E-mail: lubomir.kmoch@koporadenstvi.cz

(2) Účel zpracování:
Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního
vztahu v oblasti správy nemovitostí včetně souvisejících činností.

(3) Právní základ:
- Uzavření či plnění smlouvy: pro účely dodání služeb, tzn. evidence poplatků, vyúčtování,
vedení účetnictví, zprostředkování technického servisu a dalších činností související se
správou nemovitostí
- Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
- Oprávněný zájem: za účelem evidence v elektronické podobě a záloh

(4) Zpracovatelé osobních údajů:
Osobní údaje mohou být správcem údajů v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu
zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, technikům,
příslušným úřadům, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(5) Další příjemci:
Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje
správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií,
marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní
kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(6) Další třetí strany:
Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či
stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou
bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným
subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(7) Jiné účely zpracování:
Správce údajů může na základě souhlasu či oprávněného zájmu použít poskytnuté osobní
údaje i pro obchodní a marketingové účely.

(8) Doba uložení osobních údajů:
Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po
dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro
obchodní a marketingové účely.

(9) Automatizované zpracování osobních údajů:
Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(10) Práva subjektu údajů:
Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům,
které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních
údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce
údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
- se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či
historického výzkumu, statistiky
- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů
v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které
se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo
předat tyto údaje jinému správci.
Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud
toto není nezbytné pro plnění smlouvy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost
u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat.
Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(11) Neposkytnutí osobních údajů:
Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní
smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

(12) Další ustanovení:
Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo
neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou
jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány
z veřejně přístupných zdrojů.