Skip directly to content

Ekonomická agenda - vedení podvojného účetnictví

základní přístupy

 • zpracování účetnictví dle platných zákonů a předpisů

 • adresné zaúčtování veškerých položek, např. přímo ke každé bytové jednotce

 • každý nájemce bytového či nebytového prostoru, člen družstva, vlastník bytové či nebytové jednotky má detailní přehled o svých platbách a příslušných nákladech

 • vyúčtování zaplacených záloh je vždy zpracováno po jednotlivých nákladových položkách

 • měsíční data jsou předávána v písemné a elektronické formě (na disketách, CD, či e-mailem)

metodika zpracování

 • sestavení účtového rozvrhu pro každé účetní období

 • účtování v deníku zaúčtování všech účetních případů, chronologické uspořádání

 • účtování v hlavní knize účetní zápisy jsou uspořádány systematicky z hlediska věcného

 • účtování v knihách analytických účtů analytické účty jsou vytvořeny dle potřeb účetní jednotky

rozsah zpracování

 • vedení evidence nájemců bytových a nebytových prostor

 • předepisování nájemného nájemcům jednotlivých prostor, či příspěvku na úhradu správy domu

 • předepisování výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor

 • zpracování vyúčtování předepsaných záloh pro jednotlivé nájemce

 • předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldo-kontu jednotlivých nájemců

 • předepisování případného penále podle pokynů vlastníka

 • zajištění komunikace s inkasním střediskem (agenda SIPO)

zpracování následujících agend

 • evidence přijatých a vydaných faktur

 • zpracování platebních příkazů

 • zpracování výpisů z bankovních účtů (běžné, termínované, apod.)

 • zpracování personální a mzdové agendy (odměny členů, statutárních a dalších orgánů vlastníka, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, apod.)

 • vystavování vydaných faktur

 • styk s finančním úřadem

 • vedení pokladní knihy

 • záznamy a evidence interních dokladů (zejména předpisy nájemného a služeb, vyúčtování služeb, apod.)

termíny plnění - po vzájemné dohodě možno upřesnit

 • vedení evidence jednotlivých nájemců průběžně

 • předpisy nájemného a záloh na služby 1x měsíčně

 • předpisy případného penále podle požadavků vlastníka

 • vyúčtování záloh na služby do 30. 6. následujícího roku

 • evidence faktur průběžně

 • platební příkazy dle splatnosti

 • vystavování vydaných faktur nejpozději do 3. dne po je-jich zadání, nebo dle platných smluv

 • vedení pokladní knihy průběžně

 • komunikace s inkasním střediskem průběžně

 • záznamy a evidence interních dokladů průběžně

 • zpracování účetnictví a předání příslušných dokladů do 30. dne následujícího měsíce

 • předložení přehledů o saldokontu nájemců (např. nájemné, splátky dalšího členského vkladu, zálohy na služby) do 30. dne následujícího měsíce, nebo ve vazbě na agendu SIPO

zpracování účetní závěrky

 • zpracování účetní závěrky do 31. 3. následujícího roku

 • rozvaha (bilance) - aktiva a pasiva

 • výkaz zisků a ztrát (výsledovka) - náklady a výnosy, výsledek hospodaření

 • příloha k účetní závěrce - uvedení dalších podstatných údajů

zpracování a podání daňového přiznání

 • zpracování daňového přiznání podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • spolupráce s daňovým poradcem

 • podání daňového přiznání nejpozději do 31. 3. následujícího roku, nebo do 30. 6., pokud vzniká povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo když přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

vypracování výroční zprávy o hospodaření

 • přehled činnosti v uplynulém roce

 • vyhodnocení stavu předmětné nemovitosti

 • shrnutí a zhodnocení hospodářských výsledků

 • ekonomické a technické předpoklady pro další činnost

 • další skutečnosti určené stanovami

ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem

 • obchodní společnosti a družstva, když naplní podmínky obchodního zákoníku nebo zákona o účetnictví, musí mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenu auditorem

 • pokud příslušné podmínky nejsou naplněny (podstatná většina vlastníků), zajistíme ověření na základě požadavku klienta

jednání s finančním úřadem a ostatními orgány

 • zajištění splnění registrační nebo ohlašovací povinnosti daňového subjektu (vlastníka nemovitosti), např. podání přihlášky k registraci u místně příslušného správce daně (zejména daň z příjmů, daň z nemovitostí, případně daň silniční a daň z přidané hodnoty)

 • zastupování daňového subjektu (vlastníka nemovitosti) před správcem daně

 • účast při daňovém řízení, tj. při ústním jednání, míst-ním šetření apod.

 • spolupráce při daňové kontrole, splnění zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění stanovených povinností a uplatnění příslušných práv, převzetí zprávy o daňové kontrole apod.